Zhujia Chen

Written by  |  07/09/2022 - 17/10


 

  


   Master Student (2022)

    School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University

    Email:  zhujiachen@smail.nju.edu.cn


 

Education

Sep. 2022 – presentM.S. in School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University
Sep. 2017 – July 2021

B.E. in School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University