Advanced Imaging via Hybrid Array

Written by  |  25/05/2022 - 10/36

Introduction


Main Contributors:


Peiyao Guo

Chunqiu Ding

Zhiyuan Pu


Low-Light Color Imaging


HDR Imaging


Slow motion


Selected Publications:

  • David J. Brady, Wubin Pang, Han Li, Zhan Ma, Tao Yue and Xun Cao, 'Parallel Cameras,' Optica, vol. 5, no. 2, pp. 127-137, Feb. 2018.