Ruiqi Zhang

Written by  |  31/08/2022 - 18/20


 

  


   Ph.D. Candidate (2022)

    School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University

    Email:  ruiqi_zhang@smail.nju.edu.cn


 

Education

Sep. 2022 – presentPh.D. candidate in School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University
Sep. 2018 – July 2022

B.E. in School of Electronic and Optical Engineering, Nanjing University of Science and Technology